Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Aktualności

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2018 r.

2019-04-12

 

W dniu 03.04.2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.
Otwierając Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej powitał uczestników Zgromadzenia;
Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę , Delegatów oraz Gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegaci Wybrali Pana Czesława Hetmańskiego, Protokolantem Pana Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał.

Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi za 2018 r.

Uchwała nr 2/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu Spółki na 2019 r.

Uchwała nr 3/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostarczaną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego
w okresie od 01 maja 2019 r. do 30.04.2020 r.

Uchwała nr 4/2019 w sprawie ustalenia za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokości diet, ryczałtów kilometrów podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.

Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2018 r.

W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głownie wokół potrzeby przekazania przez Gminę Dopiewo Spółce Wodnej 
działki pod Stację Uzdatniania Wody celem jej rozbudowy.

 


RODO

2018-05-25

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych informuję, że Administratorem danych osobowych jest:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu z siedzibą w Dopiewie, ul. Łąkowa 1a

Mogą Państwo realizować swoje prawa za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

Wysyłając e-mail na adres : biuro@swdopiewo.pl

Telefonicznie pod nr: 61 8 942 735

Wysyłając na adres korespondencyjny:

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu
ul. Łąkowa 1a, 62-070 Dopiewo

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z broszurą informacyjną odnośnie RODO
umieszczoną w odrębnej zakładce. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2017 r.

2018-03-23

W dniu 23.03.2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej w Dopiewie Pan Czesław Hetmański. Otwierając Walne Zgromadzenie powitał uczestników zgromadzenia tj. Wójta Gminy Dopiewo Pana Adriana Napierałę, Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo Pana Leszka Nowaczyka, delegatów na Walne Zgromadzenie Spółki, członków Spółki oraz pracowników. Delegaci jednogłośnie przegłosowali na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia P. Czesława Hetmańskiego, a na Protokolanta Pana Józefa Marszałka.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego porządku obrad, poddano go pod głosowanie. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił przewodniczący Pan Czesław Hetmański. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółki Wodnej przedstawiła księgowa Spółki Pani Elżbieta Kleszcz. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof Kaźmierczak. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Przystąpiono do dyskusji. Głos zabrał Pan Jan Malina, Pan Józef Sapała oraz Pani Małgorzata Kawa oraz Wójt Pan Adrian Napierała dziękując Zarządowi za dobrą pracę na rzecz Spółki oraz dobre wyniki. Przewodniczący przystąpił do realizacji porządku zebrania. Przystąpiono do głosowania uchwał.

Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym 5 uchwał. Podjęte uchwały:
  1. Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu Spółki i Sprawozdanie Finansowe Spółki Wodnej oraz Uchwalenie absolutorium Zarządowi Spółki za 2017 r.
  2. Uchwalenie planu pracy oraz budżetu Spółki na 2018 r.
  3. Ustalenie wysokości stawek za dostarczoną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego w okresie od maja 2018 do 30 kwietnia 2019 r.
  4. Ustalenie na 2018 r. wysokości diet, ryczałtu km, podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.
  5. Przyznanie nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalności Spółki za 2017 r.
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali. Pani Małgorzata Kawa podkreślając iż w Spółce Wodnej woda jest w tak niskiej cenie , ponieważ Spółka nie generuje wysokich kosztów, a członkowie Zarządu pracują w ramach niskich ekwiwalentów stanowiących rekompensatę za utracony czas. Pan Wójt Adrian Napierała stwierdził, że na chwilę obecną Unia Europejska nie dofinansowuje infrastruktury wodociągowej oraz poinformował że gmina analizuje kwestie prawne dotyczące możliwości przekazania na własność gruntu na którym usytuowana jest Stacja Uzdatniania Wody oraz gruntu na którym znajduje się studnia głębinowa nr 4 Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo Pan Leszek Nowaczyk zasugerował, aby jeszcze raz przyjrzeć się cenie 1 m3 wody w kontekście planów wieloletnich związanych z rozbudową Spółki Wodnej. Na tym wolne głosy i wnioski się wyczerpały. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował wszystkim za udział w obradach i zakończył posiedzenie.