Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty

Awarie i wyłączenia

Aktualności

Informacja

2019-06-14

Spółka Wodna do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie informuje mieszkańców
Gminy Dopiewo oraz przyszłych członków, że dostarcza wodę tylko do n/w miejscowości:

- Dopiewo
- Fiałkowo
- Zborowo
- Więckowice
- Drwęsa
- Dopiewiec (ul. Polna + boczne)
- Konarzewo (ul. Dopiewska do kanału)

 

Ogłoszenie

2019-06-03

                                                  O  g  ł  o  s  z  e  n  i  e


Zarząd Spółki Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie prosi swoich odbiorców
o maksymalne ograniczenie poboru wody do podlewania ogródków w okresie
występowania wysokich temperatur powietrza tj. od czerwca do sierpnia 2019 r. 


                                                                          Przewodniczący Zarządu
                                                                          Czesław Hetmański

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2018 r.

2019-04-12

 

W dniu 03.04.2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w Spółce Wodnej do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.
Otwierając Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej powitał uczestników Zgromadzenia;
Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę , Delegatów oraz Gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Delegaci Wybrali Pana Czesława Hetmańskiego, Protokolantem Pana Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił Pan Czesław Hetmański, a Sprawozdanie finansowe Pani Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Krzysztof Kaźmierczak. Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania uchwał.

Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium
Zarządowi za 2018 r.

Uchwała nr 2/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy oraz budżetu Spółki na 2019 r.

Uchwała nr 3/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek za dostarczaną wodę, opłatę stałą, zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego
w okresie od 01 maja 2019 r. do 30.04.2020 r.

Uchwała nr 4/2019 w sprawie ustalenia za okres od 01 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokości diet, ryczałtów kilometrów podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas na prowadzenie spraw Spółki.

Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2018 r.

W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głownie wokół potrzeby przekazania przez Gminę Dopiewo Spółce Wodnej 
działki pod Stację Uzdatniania Wody celem jej rozbudowy.