'

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2020 r.

2021-05-26

W dniu 26 maja 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Spółki Wodnej
do Eksploatacji Wodociągu w Dopiewie.

Otwierając Walne Zgromadzenie Przewodniczący Zarządu powitał członków Spółki oraz gości.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia delegaci wybrali P. Czesława Hetmańskiego, a protokolantem P. Józefa Marszałka.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad zaczęto go realizować.
Sprawozdanie z działalności Spółki przedstawił P. Czesław Hetmański, natomiast Sprawozdanie Finansowe księgowa P. Elżbieta Kleszcz.
Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Krzysztof Kaźmierczak.
Po dyskusji i wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania uchwał.
Podjęto uchwały:

1 Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności gospodarczej i finansowej Spółki oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2020 r.

2. Uchwalenie planu pracy i budżetu Spółki na 2021 r.

3. Ustalenia wysokości stawek za dostarczoną wodę , opłatę stałą , zezwolenie na przyłącze oraz udziału członkowskiego od 01.06.2021 r.

4. Ustalenia wysokości diet , ryczałtów kilometrów , podróży służbowych odbywanych w sprawach Spółki oraz ekwiwalentu za stracony czas
    na prowadzenie spraw Spółki od 01.06.2021 r.

5. W sprawie przyznania nagród dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej za szczególny wkład pracy w działalność Spółki w 2020 r.  

   
W wolnych głosach i wnioskach dyskusja koncentrowała się głównie wokół spraw związanych z modernizacją SUW oraz wokół spraw związanych
z dostarczaniem wody.


 


* Wymiana wodomierzy do legalizacji *

2021-02-10


Informujemy o przystąpieniu do prac związanych z obowiązkową wymianą
wodomierzy do legalizacji. Koszty wymiany wodomierzy ponosi Spółka Wodna.

Spółka Wodna zleciła wymianę firmie:

 Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
ul. Niecała 4, 62-070 Dopiewo, NIP 7772046075
Tel. 48 604 271 340

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępnienie miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Instalatorzy dokonując wymiany po instalacji nowych wodomierzy
sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora dokonującego wymiany. 

UWAGA! Uprasza się osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji domowej w związku z zakażeniem COVID 19
o bezwzględne poinformowanie o tym fakcie pracowników firmy Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Co i Gaz Dominik Hańczewski
przed ich wejściem do domu.

               Przewodniczący Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Czesław Hetmański   

                                                       

Zgłoś Awarie

Zgłoszenie awarii

607 032 085

Firma świadcząca usługi naprawcze awarii

604 271 340

Jak podłączyć wodę?

Instrukcja krok po kroku co należy zrobić oraz jakie wnioski złożyć, aby podłączyć wodę do domu.

Wnioski

Na podstronie wnioski, znajdziemy wszyskie potrzebne dokumenty